Se siden på dansk Visit the English page

Afskaffelse af iværksætterselskaber og nedsættelse af minimumskravet til anpartsselskabers selskabskapital

Den 28. februar 2019 blev lovforslag nr. 190 fremsat af erhvervsministeren med henblik på at afskaffe iværksætterselskaber (herefter benævnt IVS) og nedsætte minimumskravet til anpartsselskabers (herefter benævnt ApS) selskabskapital.

Baggrunden for fremsættelsen af det oprindelige beslutningsforslag er, at det med IVS’er er blevet for nemt at oprette virksomheder og risikofrit bedrage samfundet ved brug af disse, ligesom IVS’ernes gæld til det offentlige er steget kraftigt, og at forventningen om at IVS’erne over tid ville vokse sig store og bidrage med vækst ikke er blevet indfriet.

Ifølge lovforslaget vil loven træde i kraft dagen efter bekendtgørelsen i Lovtidende og tidsplanen for lovforslagets behandling som følger:

 • Sat på dagsorden til 1. behandling 19-03-2019
 • Frist for spørgsmål 22-03-2019
 • Frist for svar 25-03-2019
 • Frist for ændringsforslag 26-03-2019
 • Betænkningsafgivelse planlagt til 28-03-2019
 • behandling planlagt til 02-04-2019
 • behandling planlagt til 04-04-2019

Vi forventer derfor, at lovændringen vil træde i kraft primo april.

Da selskabsret er blandt vores kernekompetencer, giver vi et kort overblik over lovforslagets indhold her.

For det første medfører lovforslaget, at IVS’er ikke længere kan stiftes efter det tidspunkt, hvor loven træder i kraft, ligesom det hverken vil være muligt at danne nye IVS’er som led i en fusion eller spaltning eller som led i en grænseoverskridende fusion, spaltning eller flytning af hjemsted.

Af lovforslaget fremgår det desuden, at der vil blive indført en overgangsperiode på 2 år for IVS’er, der er stiftet før lovens ikrafttræden, og som ikke er under konkurs eller tvangsopløsning. Ifølge denne skal selskabets generalforsamling senest 2 år efter ikrafttrædelsestidspunktet beslutte at omdanne selskabet til et ApS. Det vil i denne forbindelse være gebyrfrit at omregistrere selskabet i Erhvervsstyrelsens it-system.

Et IVS vil blive betragtet som omregistreret, når:

 • der er truffet beslutning herom på en generalforsamling med det flertal som kræves ved en vedtægtsændring,
 • der foreligger en vurderingsmandserklæring,
 • selskabets vedtægter er ændret således, at de opfylder de sædvanlige krav til ApS’er i selskabsloven,
 • kapitalen udgør mindst 40.000,00 kr., og
 • omregistreringen er registreret i Erhvervsstyrelsens it-system.

Hvis kravet vedrørende omregistrering ikke imødekommes inden fristens udløb kan Erhvervsstyrelsen fastsætte en frist for imødekommelse heraf og ved manglende opfyldelse af fristen anmode skifteretten om at tvangsopløse selskabet.

For det andet nedsættes minimumskravet til ApS’s selskabskapital fra 50.000,00 til 40.000,00 kr., idet det danske minimumskrav dermed vil være mere på niveau med minimumskravet i de EU-lande, som ikke har indført anden selskabsform, der er sammenlignelig med IVS’er.

Har du brug for juridisk bistand i forbindelse med den kommende lovændring bistår KELLER Advokatfirma dig gerne.

Kontakt Flemming Keller Hendriksen på +45 70 90 90 60 for yderligere information

Keller Advokatfirma